بازديد از پروژه هاي عمراني سازمان مركزي و واحد علوم و تحقيقات تله کابین در واحد علوم و تحقیقات تهران ساختمان بلوك 6 - معاونت عمراني طبقه دوم بازديد از بيمارستانهاي بوعلي و جواهري بازدید از واحد پردیس شورای تخصصی عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان بازديد از پروژه هاي عمراني خراسان رضوي

عنوان

تاريخ انتشار

پروژه ساختمان آموزشي مركز هرسين به متراژ حدود2011 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد 1تير1392
چهار پروژه آموزشی، فرهنگی وعمرانی واحد شیروان افتتاح شد 4تير1392
امکانات رفاهی دانشجو در پروژه های عمرانی در نظر گرفته شود/لحاظ کردن منافع دانشگاه در پروژه ها 4تير1392
پروژه سردرب ورودي واحد مشكين شهر باحضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد 8تير1392
پروژه ساختمان آزمايشگاه واحد جويبار به متراژ حدود 1477 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل قطعي گرديد 10تير1392
پروژه ساختمان اداري واحد نكا به متراژ حدود 3681 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني، تحويل موقت گرديد 10تير1392
پروژه ساختمان استخر واحد اراك به متراژ 3340 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل قطعي گرديد 16تير1392
پروژه سردرب ورودي واحد دولت آباد با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد. 16تير1392
پروژه ساختمان آموزشي واحد قروه به متراژ حدود 1576 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد 18تير1392
بلوك غربي ساختمان آموزشي -يك بلوك از سه بلوك طرح مذكور -واحد صحنه با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد 24تير1392
ديوار حصاركشي واحد آذر شهر با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد 24تير1392
پروژه ساختمان مسجد واحد مراغه به متراژ حدود 1003 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني به بهره برداري رسيد 29تير1392
درشرف تحويل موقت بودن 102پروژه عمراني در واحدهاو مراكز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي 31تير1392

تمامی حقوق این سایت متعلق به معاونت عمراني دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

Web Design by Parsian CMS, Web Hosting by Parsian Networks 2004-2013 طراحی وب با استفاده از مدیریت محتوا شبکه پارسیان, دامنه و هاستینگ توسط شبکه پارسیان 2004-2014