بازديد از پروژه هاي عمراني سازمان مركزي و واحد علوم و تحقيقات تله کابین در واحد علوم و تحقیقات تهران ساختمان بلوك 6 - معاونت عمراني طبقه دوم بازديد از بيمارستانهاي بوعلي و جواهري بازدید از واحد پردیس شورای تخصصی عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان بازديد از پروژه هاي عمراني خراسان رضوي  فرا رسیدن ایام فاطمیه را تسليت مي گوييم
تحویل قطعی پروژه دیوارهای بتنی واحد هیدج
 
  ©یکشنبه 29 بهمن 1392
تحويل موقت ساختمان اداري واحد دامغان با حضور كارشناسان اداره كل طرخهاي عمراني انجام گرديد
 
  © يكشنبه 30 فروردين 1393
تحويل قطعي ساختمان مسجد طرح 4071 به متراژ حدود 655 مترمربع واحد اردستان با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني انجام گرفت
 
  © شنبه 26 بهمن ماه 1392
تحويل موقت پروژه سردرب ورودي به متراژ 179 مترمربع واحد گيلان غرب باحضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني انجام گرفت
 
  © سه شنبه 8 بهمن ماه 1392
تحويل قطعي وموقت پروژه هاي واحد همدان ومركز بهار
 
  تحويل موقت پروژه ساختمان آزمايشگاه واحد همدان به متراژ حدود 5000مترمربع وتحويل قطعي پروژه ساختمان كارگاههاي آموزشي واخد همدان به متراژ حدود 4860 مترمربع انجام شدهمچنين پروژه ساختمان آموزشي مركز بهار به متراژ حدود 3650 مترمربع نيز با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي تحويل قطعي گرديد © چهارشنبه 29 آبان ماه 1392
تحويل قطعي دو باب ساختمان آموزشي واحد آذر شهر
 
  دو باب ساختمان آموزشي طرح 1052 واحد آذرشهر با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل قطعي گرديد© سه شنبه 28 آبان ماه 1392
تحويل موقت پروژه ساختمان آموزشي واحد زنجان
 
  پروژه ساختمان آموزشي طرح 1074 واحد زنجان با حضور كارشناسان اين اداره كل تحويل موقت گرديد© سه شنبه 28 آبان ماه 1392
تحويل قطعي پروژه هاي ساختمان آموزشي ونماي ساختمان مسجد واحد پرند
 
  ساختمان آموزشي طرح 1012 به متراژ حدود 4561 مترمربع وپروژه نماي ساختمان مسجد به متراژ 2330مترمربع واحد پرند با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل قطعي گرديد©چهارشنبه 1 آبان 1392
تحويل موقت پروژه هاي سلف سرويس وسردرب واحد سيرجان
 
  پروژه ساختمان سلف سرويس به متراژ 1800مترمربع وپروژه ساختمان سردرب واحد سيرجان با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد©سه شنبه 30 مهر 1392
تحويل موقت ساختمان مسجد واحد جويبار
 
  تحويل موقت ساختمان مسجد طرح 4071 به متراژ حدود 596 مترمربع واحد جويبار با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني انجام گرديد© شنبه 27 مهر 1392
تحويل قطعي پروژه هاي محوطه سازي و تاسيسات زير بنايي واحد هريس
 
  پروژه هاي محوطه سازي وتاسيسات زيربنايي واحد هريس با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل قطعي گرديد.© دوشنبه 22 مهر 1392
تحويل قطعي ساختمانهاي دانشكده كشاورزي ودانشكده تربيت بدني واحد بهبهان
 
  تحويل قطعي ساختمانهاي دانشكده كشاورزي طرح 1013 به متراژ 1450مترمربع ودانشكده تربيت بدني طرح 4030به متراژ 2850مترمربع واحد بهبهان با حضور كارشناس اداره كل طرحهاي عمراني انجام گرديد©چهارشنبه 10 مهر 1392
تحويل قطعي پروژه ساختمان سردرب ورودي وبستر سازي راه اصلي وفرعي واحد جويبار
 
  پروژه هاي ساختمان سردرب ورودي به متراژ 179 مترمربع وبسترسازي راه اصلي وفرعي حدود 40000مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل قطعي گرديد© چهارشنبه 3 مهر 1392
تحويل موقت ساختمان آزمايشگاه مركزي واحد گچساران
 
  پروژه ساختمان آزمايشگاه مركزي طرح 186 واحد گچساران با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد©سه شنبه 2 مهر 1392
تحويل قطعي ساختمان آموزشي شماره 2 وتحويل موقت ساختمان سوله ورزشي واحد نقده
 
  تحويل قطعي ساختمان آموزشي شماره 2 به متراژ حدود 1755مترمربع وتحويل موقت ساختمان سوله ورزشي به متراژ حدود 3600مترمربع واحد نقده با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني انجام گرديد©سه شنبه 2 مهر 1392
تحويل موقت پروژه ساختمان آموزشي واحد سنندج
 
  پروژه ساختمان آموزشي واحد سنندج -طرح شماره 1006-به متراژ 6300 مترمربع توسط كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد© يك شنبه 31 شهريور 1392
تحويل قطعي پروژه ساختمان سردرب واحد گرمسار
 
  پروژه ساختمان سردرب واحد گرمسار به متراژ حدود 79 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل قطعي گرديد© شنبه 23 شهريور 1392
تحويل قطعي پروژه ساختمان مهمانسراي واحد مهاباد
 
  پروژه ساختمان مهمانسراي واحد مهاباد به متراژ حدود 1224 مترمربع با حضور كارشناس اداره كل طرحهاي عمراني تحويل قطعي گرديد© شنبه 16 شهريور 1392
پروژه ساختمان فاز دوم سوله ورزشي واحد گلپايگان به بهره برداري رسيد
 
  پروژه ساختمان فاز دوم سوله ورزشي واحد گلپايگان به متراژ خدود 1492 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني به بهره برداري رسيد© سه شنبه5 شهريور 1392
تحويل موقت پروژه سردرب واحد آذرشهر
 
  پروژه سردرب واحد آذرشهر به متراژ حدود 179 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد© سه شنبه5 شهريور 1392
تحويل قطعي پروژه هاي واحد ايلخچي
 
  پروژه هاي سردرب وديواركشي ومحوطه سازي واحد ايلخچي با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل قطعي گرديد© سه شنبه5 شهريور 1392
تحويل موقت پروژه ساختمان آمفي تئاتر وكتابخانه واحد گرگان
 
  پروژه ساختمان آمفي تئاتر وكتابخانه واحد گرگان به متراژ 7547 مترمربع باحضوركارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد© يك شنبه3 شهريور 1392
تحويل قطعي پروژه ساختمانهاي دانشكده مهندسي واحد شيراز
 
  پروژه ساختمانهاي دانشكده مهندسي واحد شيراز با حضوركارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل قطعي گرديد© سه شنبه29 مرداد 1392
تحويل موقت پروژه دانشكده كشاورزي واحد ياسوج
 
  پروژه ساختمان دانشكده كشاورزي واحد ياسوج به متراژ6145 مترمربع باحضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد© سه شنبه29 مرداد 1392
تحويل موقت پروژه ساختمان آموزشي مركز كوار
 
  پروژه ساختمان آموزشي طرح 1010 مركز كوار با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد© سه شنبه29 مرداد 1392
تحويل قطعي پروژه ساختمان مسجد واحد آشتيان
 
  پروژه ساختمان مسجد واحدآشتيان به متراژ حدود 650مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل قطعي گرديد© يكشنبه 20 مرداد 1392
بهره برداري از پروژه ساختمان مسجد واحد مراغه
 
  پروژه ساختمان مسجد واحد مراغه به متراژ حدود 1003 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني به بهره برداري رسيد© شنبه29 تير 1392
تحويل موقت حصاركشي واحد آذر شهر
 
  ديوار حصاركشي واحد آذر شهر با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد©دوشنبه 24 تير 1392
تحويل موقت بلوك غربي ساختمان آموزشي واحد صحنه
 
  بلوك غربي ساختمان آموزشي -يك بلوك از سه بلوك طرح مذكور -واحد صحنه با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد©دوشنبه 24 تير 1392
تحويل موقت پروژه ساختمان آموزشي واحد قروه
 
  پروژه ساختمان آموزشي واحد قروه به متراژ حدود 1576 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد©سه شنبه 18 تير 1392
 تحويل قطعي پروژه ساختمان استخر واحد اراك
 
  پروژه ساختمان استخر واحد اراك به متراژ 3340 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل قطعي گرديد© يك شنبه 16 تير 1392
تحويل موقت پروژه سردرب ورودي واحد دولت آباد
 
  پروژه سردرب ورودي واحد دولت آباد با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد.© يك شنبه 16 تير 1392
تحويل موقت پروژه ساختمان اداري واحد نكا
 
  پروژه ساختمان اداري واحد نكا به متراژ حدود 3681 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني، تحويل موقت گرديد© دوشنبه 10 تير 1392
تحويل قطعي پروژه ساختمان آزمايشگاه واحد جويبار
 
  پروژه ساختمان آزمايشگاه واحد جويبار به متراژ حدود 1477 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل قطعي گرديد© دوشنبه 10 تير 1392
تحويل موقت پروژه سردرب ورودي واحد مشگين شهر
 
  پروژه سردرب ورودي واحد مشكين شهر باحضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد© شنبه 8 تير 1392
 تحويل موقت پروژه ساختمان آموزشي مركز هرسين
 
  پروژه ساختمان آموزشي مركز هرسين به متراژ حدود2011 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد© شنبه 1 تير 1392
تحويل قطعي پروژه سردرب ورودي واحد گلپايگان
 
  پروژه سردرب ورودي واحدگلپايگان با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل قطعي گرديد©چهارشنبه 29خرداد 1392
تحويل موقت پروژه ساختمان آموزشي اداري واحد علوم وتحقيقات آذربايجان غربي
 
  پروژه ساختمان آموزشي-اداري واحد علوم وتحقيقات آذربايجان غربي به متراژ حدود3750 مترمربع باحضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد©چهارشنبه 29خرداد 1392
تحويل قطعي پروژه ساختمان آزمايشگاه واحد مرند
 
  پروژه ساختمان آزمايشگاه واحد مرند به متراژ حدود 4112 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل قطعي گرديد.©يك شنبه 5خرداد 1392
تحويل موقت پروژه مسجد واحد تفرش
 
  پروژه ساختمان مسجد واحد تفرش به متراژ 950مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد©شنبه 4خرداد 1392
تحويل موقت پروژه هاي واحد ياسوج
 
  پروژ هاي واحد ياسوج شامل دوباب ساختمان ادبيات به متراژ8900 مترمربع وسلف سرويس به متراژ 1837 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد©دوشنبه 23 ارديبهشت 1392
تحويل موقت پروژه محوطه سازي سايت واحد كوهدشت
 
  پروژه محوطه سازي واحد كوهدشت به متراژ حدود 9100 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد©يكشنبه 22 ارديبهشت 1392
تحويل موقت پروژه محوطه سازي سايت واحد خمين
 
  پروژه محوطه سازي سايت واحد خمين به متراژ حدود 28000 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد©دوشنبه 16 ارديبهشت 1392
تحويل موقت پروژه فاز اول مجتمع كارگاهي وآزمايشگاهي واحدساوه
 
  پروژه فاز اول مجتمع كارگاهي وآزمايشگاهي واحد ساوه به متراژ حدود 3200 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل موقت گرديد©دوشنبه 16 ارديبهشت 1392
تحويل قطعي پروژه ساختمان سردرب ورودي واحد اردستان
 
  پروژه ساختمان سردرب ورودي واحد اردستان به متراژحدود179 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني تحويل قطعي گرديد©يك شنبه 15 ارديبهشت 1392
تحويل موقت وقطعي پروژه هاي واحد دورود
 
  پروژه هاي مسجد به متراژ حدود 997 مترمربع ،سردرب ورودي به متراژ حدود 95 مترمربع وبرق رساني به سايت 20 هكتاري واحد دورود با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني ،تحويل قطعي وهمچنين فاز اول محوطه سازي واحد مذكور نيز به متراژ حدود 20620 مترمربع تحويل موقت گرديد©يك شنبه 15 ارديبهشت 1392
تحويل موقت ساختمان آموزشي دانشكده مهندسي واحد نجف آباد
 
  پروژه ساختمان آموزشي دانشكده مهندسي هسته اي وعلوم پايه واحد نجف آباد به متراژ 6850 مترمربع با حضور كارشناسان اداره كل طرحهاي عمراني ،تحويل موقت گرديد©يك شنبه 1 ارديبهشت 1392

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به معاونت عمراني دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

Web Design by Parsian CMS, Web Hosting by Parsian Networks 2004-2013 طراحی وب با استفاده از مدیریت محتوا شبکه پارسیان, دامنه و هاستینگ توسط شبکه پارسیان 2004-2014